آکادمی شیشه ای

ورود/ثبت نام

مشاوره تخصصی کنکور هنر

با بهترین اساتید و دانشجویان هنر دانشگاه تهران

مشاوره رایگان برای والدین

آزمون های علمی مشاوره هفته ای برای دانشجویان مشاوره

مشاوره رایگان برای هنرجو

آزمون های علمی مشاوره هفته ای برای دانشجویان مشاوره

پکیج های مشاوره آکادمی شیشه ای

پکیج 01 ماهه

1,000,000 تومان

پکیج 3 ماهه

2,800,000 تومان

اساتید آکادمی شیشه ای

علی حسینی
دانشجوی دانشگاه تهران | رشته کامپیوتر
دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی حسینی
دانشجوی دانشگاه تهران | رشته کامپیوتر
دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی حسینی
دانشجوی دانشگاه تهران | رشته کامپیوتر
دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی حسینی
دانشجوی دانشگاه تهران | رشته کامپیوتر
دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی حسینی
دانشجوی دانشگاه تهران | رشته کامپیوتر
دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی حسینی
دانشجوی دانشگاه تهران | رشته کامپیوتر
دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی حسینی
دانشجوی دانشگاه تهران | رشته کامپیوتر
دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی حسینی
دانشجوی دانشگاه تهران | رشته کامپیوتر
دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مخاطبین خوشحال ما چه گفته اند؟

امیرحسین آرمان طاهری

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف دان دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگا شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف گاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف

امیرحسین آرمان طاهری

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف دان دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگا شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف گاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف

امیرحسین آرمان طاهری

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف دان دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگا شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف گاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف

امیرحسین آرمان طاهری

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف دان دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگا شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف گاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف

امیرحسین آرمان طاهری

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف دان دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگا شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف گاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف

امیرحسین آرمان طاهری

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف دان دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگا شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف گاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف

امیرحسین آرمان طاهری

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف دان دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگا شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف گاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف