آکادمی شیشه ای

ورود/ثبت نام
ویدیو معرفی دوره توسط استاد

درک عمومی هنر

علی آزاد
2 جلسه - میانگین 31 دقیقه ای
10% 5,100,000 تومان
4,590,000 تومان

درک عمومی هنر

ویژگی اصلی این درس که باید آن را یادآور شویم، گستره ی بسیار زیاد منابع است. در این دوره آموزشی با سیر یکپارچه و مشخص، تمامی منابع مهم را بررسی خواهیم کرد. هنرجو در این دوره با تاریخ هنر از ابتدای پیدایش در غارها تا بررسی جدیدترین هنرهای قرن بیست و یکم آشنا خواهید شد. نکته ی مهمی که در این دوره وجود دارد، استفاده از بیش از هزار عکس مهم است که در کنکور بسیار حائز اهمیت است و حاصل زحمات تیم پژوهش آکادمی شیشه ایست. درک عمومی هنر در تمامی گرایش ها ضریب نسبتا بالایی دارد و درس مهمی به حساب می آید. اطلاعاتی که بعد از گذراندن این دوره به دست می آورید مستقیما در کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد هنر مورد سوال واقع می شود. توضیح جلسات: جلسه ۱: در این جلسه هنر در زمان انسان های نخستین و دوران پارینه سنگی مورد بحث قرار می‌گیرند جلسه ۲: در این جلسه هنر در زمان میانه سنگی مورد بحث قرار می‌گیرد. جلسه۳: در این جلسه با هنر بدوی بیشتر آشنا می‌شویم. جلسه ۴: در این جلسه با هنر بدوی در آمریکا بیشتر آشنا می‌شویم. جلسه ۵: در این جلسه تمدن های سومر و بین النهرین مورد بحث قرار می‌گیرند جلسه ۶: در این جلسه هنر در تمدن های اکد،سومر نوین وآشوری مورد بررسی قرار می‌گیرند. جلسه ۷: در این جلسه با هنر در مصر کهن بیشتر آشنا می‌شویم. جلسه۸: در این جلسه هنر در مصر میانه مورد مطالعه قرار می‌گیرد جلسه ۹: در این جلسه هنر در هند را مورد بحث قرار می‌دهیم جلسه۱۰: در این جلسه هنر هند را در دوره ی گوپتا مورد بررسی قرار می‌دهیم جلسه۱۱: در این جلسه هنر در چین کهن را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. جلسه۱۲: در این جلسه با هنر در عهد کلاسیک چین بیشتر آشنا می‌شویم جلسه ۱۳: در این جلسه هنر در ژاپن قدیم را مورد بررسی قرار می‌دهیم. جلسه۱۴: در این جلسه با هنر در تمدن های دریای اژه بیشتر آشنا می‌شویم. جلسه ۱۵: در این جلسه هنر در زمان یونان کهن را مطالعه می‌کنیم. جلسه ۱۶: در این جلسه هنر در زمان یونان کلاسیک را مورد بحث قرار می‌دهیم. جلسه ۱۷: در این جلسه به هنر در زمان آتروسک و روم باستان می‌پردازیم. جلسه ۱۸: در این جلسه هنر در صدر مسیحیت مورد مطالعه قرار می‌گیرد. جلسه ۱۹: در این جلسه هنر بیزانس مورد بحث قرار می‌گیرد. جلسه ۲۰: در این جلسه با هنر در صده های میانه بیشتر آشنا می‌شویم. جلسه ۲۱: در این جلسه هنر در دوران گوتیک را فرامی‌گیریم. جلسه ۲۲: در این جلسه به شناخت بیشتر هنر رنسانس می‌پردازیم. جلسه ۲۳: در این جلسه به شناخت بیشتر هنر رنسانس می‌پردازیم. جلسه ۲۴: در این جلسه نیز به شناخت هنرمندان دوره ی رنسانس پرداخته می‌شود. جلسه ۲۵: در این جلسه آثار هنرمندان رنسانس از جمله داوینچی و میکل آنژ پرداخته می‌شود. جلسه ۲۶: در این جلسه به بررسی آثار هنرمندانی همچون رافائل می‌پردازیم. جلسه ۲۷: در این جلسه با سبک باروک و ویژگی های آن بیشتر آشنا می‌شویم. جلس۲۸: در این جلسه به مطالعه ی هنرمندان باروک مانند کاراواجو و آثار آنها می‌پردازیم. جلسه ۲۹: در این جلسه هنرمندان باروک مانند فرانس هالس و آثار آنها بررسی می‌شوند. جلسه ۳۰: در این جلسه به بررسی خواص و ویژگی های هنر روکوکو می‌پردازیم. جلسه ۳۱: در این جلسه به بررسی خواص و ویژگی های هنر نئوکلاسیسیسم می‌پردازیم جلسه ۳۲: در این جلسه به بررسی هنرمندان و آثار آنها در این دوره می‌پردازیم جلسه ۳۳: در این جلسه درباره هنرمندان رئالیسم و ویژگی های انها بحث می‌شود جلسه ۳۴: در این جلسه خواص و هنرمندان امپرسیونیست مورد مطالعه قرار می‌گیرند جلسه ۳۵: در این جلسه به بررسی اثار هنرمندان امپرسیونیست همچون پیسارو و گوگن می‌پردازیم جلسه ۳۶: در این جلسه به بررسی خواص و ویژگی های سبک سمبولیسم می‌پردازیم جلسه ۳۷: در این جلسه به بررسی مکاتب درون قرن بیستم از جمله فوویسم می‌پردازیم جلسه ۳۸: در این جلسه به بررسی مکاتبی همچون اکسپرسیونیسم می‌پردازیم جلسه ۳۹: در این جلسه مکاتبی همچون کوبیسم مورد بحث قرار می‌گیرند جلسه ۴۰: در این جلسه ویژگی های سبک هایی همچون فوتوریسم و ارفیسم را فرامی‌گیریم جلسه ۴۱: در این جلسه خواص و هنرمندان سبک پیوریسم مورد مطالعه قرار می‌گیرد جلسه ۴۲: در این جلسه مکتب داداییسم و سورئالیسم مورد بررسی قرار می‌گیرد جلسه ۴۳: در این جلسه به بررسی هنرمندان و آثار سورئالیستی مورد بحث قرار می‌گیرد جلسه ۴۴: در این جلسه سبک آبستره مورد مطالعه قرار می‌گیرد جلسه ۴۵: در این جلسه سبک رمانتیک مورد بررسی قرار می‌گیرد جلسه ۴۶: در این جلسه سبک های نئوپلاستی سیسم و دیگر سبک های انتزاعی را بررسی می‌کنیم جلسه ۴۷: در این جلسه هنر پاپ آرت و مینیمالیسم مورد بحث قرار می‌گیرند جلسه ۴۸: در این جلسه معماری قرن ۲۰ و لندآرت مورد بررسی قرار میگیرد جلسه ۴۹: در این جلسه هنر در دوران نوسنگی را بررسی میکنیم جلسه ۵۰: در این جلسه تمدن های ایلام و ارت مورد بحث قرار میگیرد جلسه ۵۱: در این جلسه تمدن سیلک را مطالعه میکنیم جلسه ۵۲: در این جلسه حکومت مادها مورد بررسی قرار می‌گیرد جلسه ۵۳: در این جلسه به بررسی هنر در دورام هخامنشیان می‌پردازیم جلسه ۵۴: در این جلسه هنر هخامنشیان را بیشتر مورد بررسی قرار میدهیم جلسه ۵۵: در این جلسه با هنر اشکانیان بیشتر اشنا می شویم جلسه ۵۶: در این جلسه معماری و سفالگری دوران اشکانیان را بررسی میکنیم جلسه ۵۷: در این جلسه هنر ساسانیان را مورد مطالعه قرار میدهیم جلسه ۵۸: در این جلسه به بررسی نقش برجسته ها ونقاشی و فلزکاری دوران ساسانی می پردازیم جلسه ۵۹: در این جلسه اقسام هنر در دوران بعد از اسلام را بررسی می کنیم جلسه۶۰: در این جلسه به بررسی اقسام هنر پس از ورود اسلام می پردازیم جلسه ۶۱: در این جلسه هنر سلجوقی را بررسی می کنیم جلسه ۶۲: در این جلسه با هنرهای دوران سلجوقی بیشتر آشنا می شویم جلسه ۶۳: در این جلسه دوره ی سلجوقیان مورد بحث قرار می‌گیرد. جلسه ۶۴: در این جلسه هنر در دوران مغول را بیشتر می‌شناسیم جلسه ۶۵: در این جلسه بیشتر با مکاتب هنری دوران مغول آشنا می‌شویم جلسه۶۶: در این جلسه هنر آذری مورد بررسی قرار می‌گیرد جلسه ۶۷: در این جلسه هنر در دوران تیموریان مورد بحث قرار می‌گیرد جلسه۶۸: در این جلسه با هنر در عصر صفویان بیشتر آشنا می‌شویم جلسه۶۹: در این جلسه ما به هنر تبریز دوم ومکتب قزوین می‌پردازیم جلسه ۷۰: در این جلسه به بررسی مکتب اصفهان می پردازیم جلسه۷۱: در این جلسه هنر در دوران صفویه را بررسی می کنیم جلسه ۷۲: در این جلسه با هنر در دوران صفویه بیشتر آشنا می شویم. جلسه ۷۳: در این جلسه به بررسی معماری در دوره ی صفویه می پردازیم جلسه ۷۴: در این جلسه به مکاتب کمال الدین بهزاد و بخارا می‌پردازیم جلسه ۷۵: در این جلسه به هنرهای مختلف دوران مغول پرداخته می‌شود جلسه ۷۶: در این جلسه به هنر های دوران افشاریه و زندیه می‌پردازیم جلسه ۷۷: در این جلسه هنر در دوران قاجار مورد بررسی قرار می‌گیرد جلسه ۷۸: در این جلسه به انواع هنر در دوران قاجار پرداخته می‌شود جلسه ۷۹: در این جلسه به هنر در دوران معاصر ایران می‌پردازیم جلسه ۸۰: در این جلسه به بررسی هنرمندان معاصر ایران می‌پردازیم جلسه ۸۱: در این جلسه به بررسی بناهای تاریخی کشور می‌پردازیم جلسه ۸۲: در این جلسه به انواع معماری در ایران می‌پردازیم جلسه ۸۳: در این جلسه نیز به بررسی انواع معماری در ایران می‌پردازیم جلسه ۸۴: در این جلسه به بررسی معماری اسلامی در کشورهای دیگر می‌پردازیم

علی آزاد

رتبه نه کنکور نود و شش نویسنده کتاب های کنکور هنر برای انتشارات قلم چی و ... طراح سوال و ویراستار انتشارات قلم چی مدرس رتبه های تک رقمی کنکور سال گذشته کارشناسی ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران مدرس آموزشگاه های برتر کنکورهنر

جلسات این دوره

1
دوران پارینه سنگی
33 دقیقه
2
زمان میانه سنگی
نیاز به خرید دوره
30 دقیقه